Türklerde tarih yazıcılığı konulu ödevime yardımcı olur musunuz?

Arkadaşlar tarih yazıcılığının gelişimi ve Türklerde tarih yazıcılığı konulu ödevime yardımcı olur musunuz?

İnsanların, yaşadıkları deneyimleri kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarma ihtiycı tarih yazıcılığının ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Hititlerde anallar (yıllıklar), Kök Türklerde kitabeler, Osmanlılrda vekayinameler, Ruslarda kronikler tarih yazıcılığına örnek olarak gösterilebilir. Zaman içerisinde insanların düşünce ve ihtiyaçlrında meydana gelen değişiklikler nedeniyle farklı tarih yazım şekilleri ortaya çıkmıştır.
1)Hikâyeci Tarih Yazıcılığı: Bu tarih anlayışında olaylar yer ve zaman belirtilerek, ancak neden-sonuç ilişkisi kurulmadan, yorum yapmadan hikâye ve efsanelere dayanılarak anatılır. Bu anlayışın öncüsü Heredot’tur. Heredot, Historia isimli kitabında Yunan ve komşu ülke tarihlerini bu yöntemle yazmıştır.
2)Öğretici Tarih Yazıcılığı: Öğretici tarih anlayşında, geçmişteki olaylardan dersler çıkarılarak topluma fayda sağlamak, millî ve ahlakî değerleri geliştirmek hedeflenmiştir. Zaferler ve kahramanlar ilgi çekecek şekilde anlatılmıştır. Öğretici tarih yazıcılığının ilk temsilcisi sayılan Tukiddes, Peleponnes savaşlarını bu tarzda yazmıştır.
Avrupa ve Türkiye’de XIX. yüzyıla kadar bu tarih yazıcılığı devam etniştir.
İslam ülkelerinde tarih yazıcılığı, VII. yüzyılda olayların hikâyeci anlatım tarzıyla nakledilmesi şeklinde ortaya çıkmıştır. Taberi İslam tarih yazıcılığını hikayeci bir anlatımdan kurtarırken eserlerini çeşitli kaynaklardan yararlanarak yazmıştır.
XV.yüzyılda İbn Haldun konularını tarih felsefesi çerçevesinde ele almıştır.XVII. ve XVIII. yüzyıldaki ansiklopedik eserler, XIX. yüzyılda ise genel tarih, dinler ve medeniyetler tarihi, üşünce ve felsefe tarihi yazılmıştır.
Orta Çağ Avrupası ise, tarih anlayışı, eleştiriden uzak, ‘‘kilise tarihi’’ şeklinde bir gelişim göstermiştir. Avrupa’da tarih yazıcılığına eleştirel yöntemi Rönesans düşünürleri ortaya koymuştur. Bunu Alman Tarih Okulu ve Volter(XVIII. yüzyılda o zamana kadar din ve siyaseti konu alan tarih anlayışını geliştirerek uygarlığın genel tarihini yazmıştır)in tarih anlayışı izlemiştir. XX. yüzyılda biyografi çalışmaları, gazeteiliğe ve sosyolojiye dayanan yeni tarih anlayışı.

1 Beğeni

Ayrıca Türklerde tarih yazıcılığı sorunuza cevap verelim.
Osmanlı Devlet’nde tarih yazıcılığı, devlet plitikaları doğrultusunda yöneticilerin hayatları, başarıları, siyasî ve askerî olayların anlatılması şeklinde bir gelişme göstermiştir. Osmanlı tarih yazıcılığı;
*Devletin başarılarının gelecek nesillere aktarılması,
*Devletin uygulamalarına yönelik, sonradan ortaya çıkabilecek iddia ve taleplere karşı bir kanıt oluşturma düşüncesi
gibi durumları amaçlamıştır.
Osmanlı Devleti’nde olayların kaydını Şehnameci adı verilen görevliler tutardı. Osmanlı Devleti XVII. yüzyıldan itibaren tarih felsefesi ve yazıcılığı konusunda da Avrupa’dan etkilenmeye başlayınca vakanüvislik ortaya çıkmıştır. Vakanüvisler devletin resmi tarihçileridir. Hoc Saadeddin Efendi, Aşık Paşazade, Oruç Bey, Behişti, Peçevî, Selânikî önemli bir devlet adamı olan Hmet Cevdet Paşa’nın da tarih kitapları vardır.
Cumhuryet döneminde tarih yazıcılığı, Cumhuriyet Dönemi’nde yeni tarih anlayışının ortaya çıkmasında Atatürk’ün büyük rolü olmuştur. Atatürk’ün Çanakkale Cephesi’nde üstlendiği görevleri içeren ‘‘Arıburnu Muharebeleri Raporu’’ adlı eserinin ilk kelimesi 'tarih’tir. Atatürk bu eserini gelecek kuşaklara doğru bilgi akarmak için kaleme aldığını belirtmiştir.

1 Beğeni