Milli edebiyat dönemi özellikleri

Milli edebiyat dönemi genel özellikleri nelerdir?

MİLLİ EDEBİYATIN DÖNEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
:arrow_right: Dil sade olmalıdır.
:arrow_right: Dildeki yabancı kelimeler atılmalı; ancak Türkçeye yerleşmiş kelimeler Türkçe gibi kullanılmaya devam edilmelidir.
:arrow_right:İstanbul Türkçesi esas kabul edilmelidir. :arrow_right:Şiirde hece ölçüsü kullanılmalı.

İzninizle cevabınıza birkaç ekleme de ben yapmak istiyorum.
•Hece ölçüsünün kullanılması.
•Ulusal kaynaklar ve memleket sorunlarına yönelme.
•Sade ve anlaşılır bir dil kullanılması.
Dil anlayışına bakacak olursak;
•Yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark ortadan kaldırılmalı ve yazı dilinde İstanbul ağzı esas alınmalıdır.
•Arapça, Farsça kelimelerin Türkçe karşılıkları kullanılmalı; Türkçedeki telaffuz ve gramer özelliklerine göre yazılmalıdır.
•Dilimize yabancı dillerden girmiş terimler bilimsel kelimeleri olduğu için kullanılabilir.
•Diğer Türk lehçelerinden kelime alma yoluna gidilmemelidir.
Şiirde;
•Halk şiirinin gerçek şiirimiz olduğunu söyleyerek Halk edebiyatındaki nazım şekillerini özellikle de koşmayı kullanmışlardır.
•Dörtlüklerle, sade bir dil ve hece ölçüsüyle şiirler yazmışlardır.
•Aşk, sevgi, hasret gibi bireysel temaları yurt, memleket güzellikleri işlenmiştir. Milliyetçiliği yazmak amacıyla öğretici şiirler de yazılmıştır.
•Cumhuriyet döneminde de varlığını sürdürecek Beş Hececilerin (Hecenin Beş Şairi) olumlu katkıları olmuştur. •Genellikle Millî Edebiyat anlayışına uygun şiirler yazılmıştır. Ancak bu dönem şiiri üç düşünce etrafında (Türkçü şiir, halkın yaşamış tarzını ve değerlerini ele alan manzum hikayeler, saf şiir) şekillenmiştir.
Düz yazıda;
•Eserlerde sade bir dil kullanılmıştır.
•Tarihî ve günlük olaylar, Kurtuluş Savaşı, Milliyetçilik düşüncesi ve aşkı eserlerde incelenmiştir.
•Roman ve hikayede realizmin etkisinde kalarak gözleme yer vermişlerdir.
•Eserlerde ilk kez bilinçli olarak İstanbul dışına çıkılmıştır. Anadolu insanın yaşadığı sıkıntılar dile getirilerek Memleket Edebiyatı oluşturulmuştur(Refik Halit Karay-Memleket Hikâyeleri).
•Olay hikâyeciliği (Maupassant) tarzında ürünler verilmiştir.
•Teknik yönden kusurlu ancak dil ve üslup bakımından başarılı tiyatrolar yazılmıştır. Tiyatronun gelişmesi için 1914 yılında İstanbul’da Dârülbedayi adında bir konservatuvar kurulmuştur.
•Edebiyat tarihi üzerine çalışmalar önem kazanmış ve modern anlamda edebiyat tarihi çalışmaları Fuat Köprülü tarafından başlatılmıştır.

2 Beğeni