İngilizce'de en çok kullanılan Fiiller

İngilizce’de günlük hayatta ve eğitim hayatınızda en çok kullanılan kelimeleri sizler için derledim. Eksikler illa vardır güncellemeye devam edeceğiz.

İngilizce Fiil Okunuşu Anlamı
accept ek-sept kabul etmek, kabullenmek
achieve e-çiv elde etmek, başarmak
act ekt davranmak, hareket etmek
add ed ilave etmek, eklemek
admit ed-mit kabul etmek, itiraf etmek
affect a-fekt etkilemek
afford e-ford satın almaya parası yetmek
agree eg-ri aynı fikirde olmak, katılmak
aim eym amaçlamak, hedeflemek
allow e-lav izin vermek
answer en-sır cevap vermek, yanıtlamak
appear a-pi-ır belirmek, görünmek
apply ep-lay uygulamak, başvurmak
argue ar-gü tartışmak, çekişmek
arrange a-reync ayarlamak, düzenlemek
arrive e-rayv varmak, ulaşmak
ask esk sormak, istemek
attack a-tek saldırmak
avoid evoyd kaçınmak, sakınmak
be bi olmak
beat biit yenmek, vurmak
become bi-kam olmak, dönüşmek
begin bi-gin başlamak
believe bı-liv inanmak
bend bend eğilmek
bet bet iddiaya girmek
bid bid teklif vermek
bite bayt ısırmak
bleed bı-liid kanamak
blow bı-lov üflemek
break bı-rek kırılmak, (kurala) uymamak
breed bı-riid üretmek, çoğaltmak
bring bı-ring getirmek
build bild inşa etmek, geliştirmek
burn börn yanmak, yakmak
burst börst patlamak, fırlamak
buy bay satın almak
call kol aramak
catch keç yakalamak
choose çuuz seçmek
come kam gelmek
go go gitmek
Sleep slip yatmak
cost kost mal olmak
creep kı-riip ürkütmek
cut kat kesmek
damage de-mıc zarar vermek
dance dens dans etmek
deal di-ıl uğraşmak, çaresine bakmak
decide di-sayd karar vermek
deliver dı-li-vır teslim etmek
demand di-mend talep etmek
deny di-nay inkar etmek
depend di-pend bağlı olmak, itimat etmek
describe dis-kı-rayb tanımlamak, tarif etmek
design di-zayn tasarlamak
destroy dis-tı-roy imha etmek, yıkmak
develop di-va-lop geliştirmek
die day ölmek
look luk bakmak
change çenç değişmek, değiştirmek
take teyk almak
1 Beğeni