Devlet yönetim biçimlerinden oligarşi, mutlak monarşi, meşrutiyet, teokrasi ne demektir?

Arkadaşlar Devlet yönetim biçimlerinden oligarşi, mutlak monarşi, meşrutiyet, teokrasi ne demektir

Oligarşi: Bir sınıfın veya zümrenin yönetimi üstlenmesidir. Örneğin İyonya’da asiller krallık yönetimine son vererek oligarşik bir yönetim kurmuşlardır.
Mutlak Monarşi (Mutlakiyet): Devlet yönetiminde kralların tek başına egemen olduğu rejimdir. Siyasi gücü elinde tutan kişi, hiçbir kurum ve kişiye karşı sorumlu değldir. Bütün yetkiler kralın elinde toplanmıştır. Bu yönetim biçiminde merkezi otorite çok güçlüdür. Bu yönetim modeli ilk kez Babil kralı Hammurabi tarafından kurulmuştur.
Meşrutiyet: Bir ülkede meclis ile birlikte bir hükümdarın bulunduğu idare şekline denir. Bu tür idarelerin bulunduğu ülkelerde halk, yönetime katılma olanağı kazanır. Örneğin, Hitilerde ralın yanında görev yapan Pankuş Meclisi’ni soylular oluşturmuştur. Bu sistemde halkın tamamının yönetime katılması mümkün olmamıştır. Bu da meşrutiyetin demokrasi gibi geniş katılımlı bir yönetim tarzı olmadığını ortaya koymaktadır.
Teokrasi: Tanrı adına hüküm sürdüğü iddia eden devlet şeklidir. Teokratik devletlerde yönetim dini kurallara göre düzenlenir ve din adamları devlet yönetiminde söz sahibidir. İlk Çağ’da ve Orta Çağ’da kralların büyük bir kısmı egemenliklerini güçlendirebilmek için Tanrı tarafından görevlendirildiklerini iddia etmişlerdir. Bu yönetim şekli din adamlarının toplum üzerindeki etkinliğini arttırıcı niteliktedir. Ama

1 Beğeni