Ahmet Cevdet Paşa Kimdir?

Ahmet Cevdet Paşa Kimdir?

1 Beğeni

Ahmet Cevdet Paşa (1822-1895)
1822 yılında Bulgaristan’ın Lofça kasabasında doğdu. Asıl adı Ahmet olup Cevdet mahlasını İstanbul’da eğitim gördüğü sırada şair Süleyman Fehmi Efendi’den almıştır.
1839’da İstanbul’da medrese tahsiline başlamıştır. Bu arada, matematik, astronomi, tarih ve coğrafya gibi bilimlerle uğraşarak kültürünü arttırmıştır. Tatil günleri Murad Molla tekkesine giderek Farsça öğrenmiş, Mevlana’nın Mesnevi’sini bitirmiştir. Divançe’sinde bulunan şiirlerin çoğunu bu tekkeye devam ettiği sırada yazmıştır.
Medreseyi 1844’te bitirdikten sonra bugün Arnavutluk’ta bulunan Premedi kazası kadılığına atanmıştır. 1845 yılında müderris olarak İstanbul camilerinde ders verme hakkını elde etmiştir. 1850’de

Meclis-i Maarif azalığı ile birlikte Dar-ül-Muallimin (öğretmen okulu) müdürlüğüne getirilmiştir. 1851’de Encümen-i Daniş’e (Osmanlı Akademisi) asıl üye seçilmiştir.
Tarih-i Cevdet adıyla meşhur eserinin üç cildini 1854 yılında bitirip Sultan Abdülmecid’e sunmuştur. Eseri çok beğenen Sultan, rütbesini yükseltmiştir. Bir sene sonra da devletin resmî tarihçisi olmuştur.
1861’de Osmanlı kanunlarını yapacak olan Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye’ye başkan tayin edilmiş burada, hukuk sistemini devrin ihtiyaçlarına göre düzenlemeye çalışmıştır.
Cevdet Paşa, 1879 yılında Maarif Nazırlığına tayin edilmiştir. Daha sonra da, çeşitli valiliklerde, Adliye, Maarif, Dahiliye, Ticaret nazırlıklarında bulunmuştur. Padişah’ın hususi encümelerine katılmıştır.

1895’te İstanbul’da vefat etmiştir.
Ahmet Cevdet Paşa, İlk Türk kadın romancı olarak tanınan Fatma Aliye Hanım’ın babasıdır.

2 Beğeni